Funcións

O Concello da Baña dispón dun Servizo de Normalización Lingüística (SNL) desde o 15 de outubro de 2009 que depende directamente de Secretaría. Este servizo creouse en virtude da subvención que a Deputación da Coruña lle concedeu ao Concello.

Entre as funcións que lle corresponden a este servizo podemos destacar:

I Funcións xerais

 1. Asesorar a Administración en todo o relacionado coa política lingüística.
 2. Comprobar que a Administración cumpra a lexislación en materia lingüística e garantirlle os dereitos lingüísticos á cidadanía.
 3. Colaborar coa Administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada posto de traballo e cooperar nas probas e procesos selectivos para que se avalíen os coñecementos lingüísticos das persoas aspirantes.

II Funcións de dinamización lingüística

 1. Planificar, xestionar, executar e avaliar accións a prol da lingua galega no ámbito de influencia da entidade.
 2. Fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico e en todos os sectores de importancia para a súa repercusión social.
 3. Planificar e propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien a sociedade respecto ao uso da lingua galega.
 4. Promover e coordinar grupos de persoas interesadas no proceso de normalización lingüística para que funcionen como axentes normalizadores na sociedade.
 5. Propiciar e xestionar liñas de información e de axuda dirixidas á rede asociativa, empresarial e educativa para fomentar o uso do galego.

III. Funcións de formación (socio)lingüística

 1. Planificar, xestionar, coordinar e difundir a realización de cursos de lingua galega xerais e específicos.
 2. Difundir materiais que contribúan á normalización: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos lingüísticos…
 3. Colaborar no deseño de programas de formación non lingüística para garantir a presenza do galego e de contidos favorables a mellorar actitudes lingüísticas.

IV. Funcións de asesoramento lingüístico

 1. Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da Administración.
 2. Normalizar a imaxe lingüística e fixar os criterios lingüísticos para a Administración.
 3. Resolver dúbidas lingüísticas a través do correo electrónico, do teléfono e persoalmente.
 4. Corrección, tradución e deseño da documentación.

V. Funcións de coordinación e apoio con outras institucións

 1. Apoiar e difundir as accións que desenvolvan outras institucións.
 2. Coordinarse con outras institucións para planificar e executar accións normalizadoras.

Los comentarios están cerrados.